Uitslag Open Show te Zuidlaren, 23 september 2023

Boklammeren:    
1A Frakke v.h. Schipdonk A.J.  Berends, VALTHERMOND  
1B Perfect Dancer v.h. Grensdörpke A.  Blokzijl, GEESBRUG  
1A Matador 86 v.d. Kuzemer Mevr. G.T.  Wiersma-v.d. Veen, URETERP Reservekampioen Boklammeren
1B Edze v.d. Lits D.J.  Veenstra, ROTTEVALLE Kampioen Boklammeren + Dagkampioen Bokken
     
Jeugdbokken:    
1A Grel v.d. Kikkert J.  Laning, ZUIDWOLDE Kampioen Jeugdbokken
     
Jongste geitlammeren:    
1A Ofelia v.d. Pijpjes S.H.  Dekker, DE KNIPE  
1B Joke v.d. Griene Brźge S.H.  de Vegt, URETERP  
1A Liselot vd Chevrettehoeve J.  de Vries, MUSSELKANAAL  
1B Janis 540 v.d. Kikkert J.  Laning, ZUIDWOLDE  
1A We should be together v.d. Balkweit J.C.M.  Snip, WESTWOUD Kampioen Jongste geitlammeren
1B Linda 56 v.d. Kuzemer Mevr. G.T.  Wiersma-v.d. Veen, URETERP  
1A Patty v.h. Oude turfland D.  Kattouw, DE PUNT Reservekampioen Jongste geitlammeren
1B Scarlet Ribbons v.d. Balkweit J.C.M.  Snip, WESTWOUD  
     
Oudste geitlammeren:    
1A Ursela 731 v. h. Averheino Fam. Bruggink, HAARLE  
1B Rosalita van 't Langerak A.  Blokzijl, GEESBRUG  
1A Lotta v.d.Chevrettehoeve J.  de Vries, MUSSELKANAAL  
1B Wauw van 't Hoornke H.J.  Roelfsema, WEDDE  
1A Lesprie v.d.Chevrettehoeve J.  de Vries, MUSSELKANAAL  
1B Wieke van 't Hoornke H.J.  Roelfsema, WEDDE  
1A Wytske van 't Hoornke H.J.  Roelfsema, WEDDE Kampioen Oudste Geitlammeren
1B Lynde v.d. Aljahoeve A.J.  Berends, VALTHERMOND Reservekampioen Oudste Geitlammeren
     
Jeugdgeiten:    
1A Let's go together v.d. Balkweit J.C.M.  Snip, WESTWOUD  
1B Marcia v.d. Aljahoeve A.J.  Berends, VALTHERMOND  
1A Kaat v.d. Chevrettehoeve J.  de Vries, MUSSELKANAAL Kampioen Jeugdgeiten
1B Ursela 705 v.h. Averheino Fam..  Bruggink, HAARLE  
1A Kite v.'t Langerak A.  Blokzijl, GEESBRUG Reservekampioen Jeugdgeiten
1B Linda 48 v.d. Kuzemer Mevr. G.T.  Wiersma-v.d. Veen, URETERP  
     
Jongere geiten:    
1A Miranda v.d. Pijpjes S.H.  Dekker, DE KNIPE Kampioen Jongere geiten
1B Christina v.d. Griene Brźge S.H. de Vegt, URETERP Reservekampioen Jongere geiten
1A Linda 44 v.d. Kuzemer Mevr. G.T.  Wiersma-v.d. Veen, URETERP  
1B Janke v.d. Griene Brźge S.H.  de Vegt, URETERP  
     
Oudere geiten:    
1A Taffi v.'t Hoornke H.J.  Roelfsema, WEDDE Reservekampioen Oudere geiten
1B Ursela 609 v.h. Averheino Fam.  Bruggink, HAARLE  
1A Ursela 607 v.h. Averheino Fam.  Bruggink, HAARLE Kampioen Oudere geiten + Dagkampioen geiten
1B Lynn v.d. Aljahoeve A.J.  Berends, VALTHERMOND  
1A Unique fan it Būtenlān B.E.  Kuipers, KOLLUMERZWAAG  
1B Raffi v.'t Hoornke H.J.  Roelfsema, WEDDE