Uitslag Clubshow, 3 augustus 2013

Boklammeren:    
1A IJsselland Xavi S. v.d. Veen, JISTRUM  
1B Wite Gauke v.d. Optimist P. Sibma, URETERP  
1A Chester v.d. Wieringermeer S. v.d. Veen, JISTRUM  Kampioen boklammeren
1B Erik v.d. Pijpjes S.H. Dekker, DE KNIPE  
1A Mude v.'t Hoornke H.J. Roelfsema, WEDDE  
1B Wadanders 4 v.d. Kikkert J. Laning, ZUIDWOLDE  
1A Quincy v.d. Joymarhoeve F. Trip, NIEUW BUINEN  Reservekampioen boklammeren
1B Heeckeren Santiago E.J. Regelink, LIPPENHUIZEN  
     
Jeugdbokken:    
1A Topolino 75 v.h. Turkeyenhof P. Sibma, URETERP  
     
Jongere bokken:    
1A Black Beauty v.h. Rheewold F. Trip, NIEUW BUINEN  Kampioen Jeugdbokken/Jongeren bokken + Algemeen dagkampioen bokken
     
     
Geitlammeren:    
1A Marita v.'t Hoornke H.J. Roelfsema, WEDDE  
1B Linda 24 v.d. Kuzemer Mevr. G.T. Wiersma-v.d. Veen, OOSTWOLD  
1A Heeckeren Lima E.J. Regelink, LIPPENHUIZEN  
1B Cha-Cha v.d. Veenhorst K. Ploeg,v.d., HAULERWIJK  
1A Lente fan Lytse Wâld M. Solle, KOLLUM  
1B Biesjoe v.d. Chevrettehoeve J. de Vries, MUSSELKANAAL  
1A Isa 4 v.d. Kuzemer Mevr. G.T. Wiersma-v.d. Veen, OOSTWOLD  
1B Peggy fan it Bûtenlân B.E. Kuipers, KOLLUMERZWAAG  
1A Liana van Carpe Diem H. Wiersma, NORG  
1B Pearl fan it Bûtenlân  B.E. Kuipers, KOLLUMERZWAAG  
1A Jitske 2 v.d. Marpôlle S. v.d. Veen, JISTRUM  Kampioen geitlammeren
1B Bloem v.d. Chevrettehoeve J. de Vries, MUSSELKANAAL  
1A Heeckeren Sofia E.J. Regelink, LIPPENHUIZEN  Reservekampioen geitlammeren
1B Judith 3 v.d. Marpôlle S. v.d. Veen, JISTRUM  
1A Tony fan Oldhuystra Zathe F. de Beer, METSLAWIER  
1B Judith 2 v.d. Marpôlle S. v.d. Veen, JISTRUM  
1A Beau v.d. Chevrettehoeve J. de Vries, MUSSELKANAAL  
1B Gravin Anna fan Oldhuystra Zathe F. de Beer, METSLAWIER  
     
Jeugdgeiten:    
1A Lirinde van 't Hoornke H.J. Roelfsema, WEDDE  
1B Klara fan Lytse Wâld M. Solle, KOLLUM  
1A Marieke v.d. Optimist P. Sibma, URETERP  Reservekampioen jeugdgeiten
1B Qjellana v.d. Joymarhoeve F. Trip, NIEUW BUINEN  
1A Jannie 3 v.d. Marpôlle S. v.d. Veen, JISTRUM  Kampioen jeugdgeiten
1B Marjane v.d. Optimist P. Sibma, URETERP  
1A Didi v.d. Pijpjes S.H. Dekker, DE KNIPE  
1B Lotje v.'t Hoornke H.J. Roelfsema, WEDDE  
1A Elona v.d. Corinahoeve J.J. Schutte, BELLINGWOLDE  
1B Lavita v.'t Hoornke H.J. Roelfsema, WEDDE  
     
Jongere geiten:    
1A Isa v.d. Kuzemer Mevr. G.T. Wiersma-v.d. Veen, OOSTWOLD  Kampioen jongere geiten + Algemeen dagkampioen geiten
1B Janis 339 v.d. Kikkert J. Laning, ZUIDWOLDE  
1A Jinny v.d. Joymarhoeve F. Trip, NIEUW BUINEN  Reservekampioen jongere geiten
1B Carolien v.d. Pijpjes S.H. Dekker, DE KNIPE  
1A Kirende v.'t Hoornke H.J. Roelfsema, WEDDE  
1B Berdine v.d. Minorgast D. Notebomer, LUTJEGAST  
1A Jamie v.d. Joymarhoeve F. Trip, NIEUW BUINEN  
1B Kijra v.'t Hoornke H.J. Roelfsema, WEDDE  
     
Oudere geiten:    
1A Hinke fan Lytse Wâld M. Solle, KOLLUM  Kampioen oudere geiten
1B Janis 294 v.d. Kikkert J. Laning, ZUIDWOLDE  Reservekampioen oudere geiten
     
Veterane geiten:    
1A Geesje v. Carpe Diem H. Wiersma, NORG  Kampioen veterane geiten
1B Janis 238 v.d. Kikkert J. Laning, ZUIDWOLDE